“While The Vertebrae Of Time Continue To Spin”, Group Show, Genoa

“While The Vertebrae Of Time Continue To Spin”, Group Show, Genoa

from 5 October to 5 December 2023
Genova

“While The Vertebrae Of Time Continue To Spin”, Group Show, Genova
Gillian Brett, Taisia Korotkova, Arseny Zhilyaev

Installation View Installation View Installation View Installation View Installation View Installation View Installation View
Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View

Installation View